homeaccount_circle
生日 Birthday and ageComments

生日 Birthday and age

生日 shēngrì birthday
你的生日是哪一天?你的生日是哪一天?
你的生日是幾月幾號/日? 你的生日是几月几号/日? nǐ de shēngrì shì jī yuè jī hào/rì? when is your birthday?
我的生日是十月十二號/日 我的生日是十月十二号/日 wǒ de shēngrì shì shíèr yuè shíèr hào/rì. my birthday is October 12th
suì year (of age)

Wo (shi) ershi sui

你多大 nǐduōdà?

你今年幾歲?你今年几岁?

你今年多大?你今年多大?