homeaccount_circle
商店 StoresComments

商店 Stores

商店 shāngdiàn (n) store; shop
mǎi (v) to buy
東西 东西 dōngxi (n) stuff; things; objects
收貨員 收货员 shōuhuòyuán (n) shop assistant; salesclerk
顧人 顾人 kèrén (n) customer
zhǒng m.w. for kinds, types
樣子 样子 yàngzi (n) style
huàn (v) to exchange/change
不用 bùyòng (adj) unnecessary
  • 賣完 卖完 màiwán (adj) sold out
  • wán (adj) complete
  • guì (adj) expensive
  • 便宜 piányi (adj) inexpensive; cheap