homeaccount_circle
飯館 / 饭馆 RestaurantComments

飯館 / 饭馆 Restaurant

飯館(兒)饭馆(儿) fànguǎn(r) (n) restaurant
桌子 zhuōzi (n) table
位子 wèizi (n) seat
服務員服务员 fúwùyuán (n) waiter; attendant
服務服务 fúwù (v) to serve; to provide service
  • 點菜点菜 diǎncài (v-o) to order food
  • diǎn (v) to order, to point
  • 上菜 shàngcài (v-o) to serve food
  • shàng (v) to serve, to put atop