homeaccount_circle
學校 / 学校 SchoolComments

學校 / 学校 School

我在 UCLA 學中文
我是 UCLA 的學生
我是大學一年級的學生

xué (v) to study
學生 学生 xuéshēng (n) student
同學 同学 tóngxué classmate
學期 学期 xuéqí (n) semester, quarter, school term
專業 专业 zhuānyè (n) college major; specialty

Campus

教室 jiàoshì (n) classroom
宿舍 sùshè (n) dormitory
中心 zhōngxīn (n) center
圖書館 图书馆 túshūguǎn (n) library
書店 书店 shūdiàn (n) bookstore
chǎng (n) field