homeaccount_circle
天氣 / 天气 weatherComments

天氣 / 天气 weather

天氣 天气 tiānqì (n) weather
預報 预报 yùbào (v) to forecast
rè (adj) hot
暖和 nuǎnhuo (adj) warm
lěng (adj) cold
下雪 xiàxuě (v-o) to snow
下雨 xiàyǔ (v-o) to rain